O nás


Spolek INFO-DRÁČEK z.s. vznikl z potřeby sdělovat Vietnamcům žijícím v Česku základní informace o životě v této zemi, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů sdružení je pomáhat překlenout komunikační překážky u všech věkových kategorií a formou různých aktivit napomoct vietnamským obyvatelům začlenit se plnohodnotně do společnosti České republiky.
Významným úkolem spolku je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků, přístupu k různým životním situacím. Vietnamské komunity žijící v Česku se otevírají české společnosti, což lze pozorovat především u zde vyrůstajících Vietnamců, kteří inklinují spíše k hodnotám evropským. Spolek usiluje v rámci svých aktivit i o zviditelnění Vietnamců, o zapojení české části naší společnosti do těchto aktivit a o vytváření vzájemného porozumění mezi dvěma odlišnými kulturami.
 Sdružení pamatuje i na silné rodinné pouto a úzký vztah k dětem, nejbližším rodinným příslušníkům. V roce 2015 byla založená sekce INFO-DRÁČEK pro děti, která se zaměřuje se na volnočasové aktivity dětí a mládeže, jako jsou krátkodobé i dlouhodobé pobyty, pobyty rodičů s dětmi, integrační výlety do ZOO v ČR, farmy a parky. Organizováním sportovních soutěží chce spolek podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže, vietnamské, české, multietnické.
Spolek spolupracuje se státní správou a komunální samosprávou, i s ostatními neziskovými organizacemi, s nimiž sdílí základní cíle, spolupracovat na jednotlivých projektech, výměně zkušeností a na zlepšení spolupráce v rámci vietnamských společenství v Česku.
 Velký důraz sdružení klade na dobrou komunikaci s orgány veřejné správy a jinými institucemi pro další zlepšování vzájemného soužití Vietnamců a Čechů a chce napomáhat k odstraňování problémů v občanském soužití.
Důležitou aktivitou spolku je projekt "Daruj dřeň, daruješ život", který má za cíl získat asijské dárce kostní dřeně.
Věříme, že spolek INFO-DRÁČEK z.s. si najde cestu ke všem, kteří mají zájem o udržování dobrých vzájemných vztahů a o pohled Vietnamců na české obyvatele a opačně. Pro mnohé z Vietnamců Česká republika není jen druhým domovem, ale už jejich domovem prvním. Věříme, že Vietnamci v Česku nezapomenou, kde mají své kořeny, udrží si svou kulturu a zároveň dokáží přijmout pravidla země, v níž se rozhodli žít.

The association INFO-DRÁČEK z.s. was created from the need to convey to the Vietnamese living in the Czech Republic basic information about life in this country, in a simple and understandable form. One of the main objectives of the association is to help bridge the communication gap for all ages and through various activities developed, Vietnamese residents to integrate fully into society Czech Republic.
An important goal of the association is the mutual understanding of cultures, thinking and way of life, living habits, access to different life situations. Vietnamese community living in the Czech Republic open Czech society, which can be seen especially in the Vietnamese growing up here, who are more inclined towards European values. The association is seeking as part of its activities to increase visibility of the Vietnamese, the involvement of the Czech part of our society in such activities and to create mutual understanding between two different cultures.
The Association also provides for strong family ties and a close relationship with the children, immediate family members. In 2015, the founding of INFO-DRÁČEK for children that focuses on the leisure activities of children and youth, such as short and long stays, stays for parents with children, integration trips to the zoo in the Czech Republic, farms and parks. Organizing sports competitions alliance wants to promote sports activities for children and youth, Vietnamese, Czech, multi ethnic.
The association is working with state and municipal governments, as well as with other non-profit organizations with they share the basic goals, collaborate on projects, exchange of experiences and to improve cooperation within the Vietnamese community in the Czech Republic.
Great emphasis society places on good communication with the public authorities and other institutions to further improve mutual coexistence Vietnamese and Czechs and wants to assist in troubleshooting their civic coexistence.
An important activity of the association's project "Donate marrow wilt give life", which aims to get the Asian bone marrow donors.
We believe the association INFO-DRÁČEK Z.S. finds its way to all who have an interest in maintaining good relations and a view of the Vietnamese to Czech residents and vice versa. For many Vietnamese living in Czech Republic it is not only a second home, but their first home. We believe that the Vietnamese in the Czech Republic will not forget where their origin root, keep your culture and also can accept the rules of the country in which they have decided to live.